Entrevista presidente Aprosoja

https://youtu.be/Z4i1HHNRtsA